Moocin sisältö – FutureLearn

Futurelearnin Digital marketing: Challeges and insights -kurssin oppimateriaali koostuu videoista ja teksteistä. Lähes jokaisen osion, joita on yhteensä n.60 kpl, yhteydessä on myös mahdollisuus käyttäjien väliseen keskusteluun. Paras sisältö onkin itseasiassa nimenomaan siellä keskustelukentissä. Kurssi on varmasti ihan tarkoituksella suunniteltu niin, että oppiminen perustuu käyttäjien kanssakäymiseen. Pelkästään teksteillä ja videoilla mitä kurssi sisältää, oppimistulos jäisi mielestäni kyllä varsin laihaksi. Itse olisin kaivannut kurssin materiaaleihin enemmän sisältöä esimerkiksi case-study -tyyppisten artikkelien muodossa.

Kurssi etenee niin, että aina kun yhden osion materiaalit on käyty läpi, klikataan sivun alareunassa oleva done-linkkiä. Linkki johtaa käyttäjän kurssin seuraavaan osioon. Osioihin voi toki myös palata vaikka ne olisi merkitty tehdyiksi jos esimerkiksi haluaa osallistua jonkin aiemman osion keskusteluun. Yhtäkään varsinaista tehtävää ei ole vielä tullut vastaan. Kurssi etenee videoita katsomalla, tekstejä lukemalla ja keskusteluun osallistumalla.

Minusta paras tapa saada kurssista mahdollisimman paljon hyödyllistä tietoa irti, on lukea muiden käyttäjien kommentteja ja osallistua keskusteluun. Keskusteluosiot tuntuvat olevan varsin aktiivisia. Perinteiseen opetukseen verrattuna tämä on varmasti ainakin tiettyihin aiheisiin erittäin hyvin sopiva tapa oppia.

En osaa sanoa kuinka paljon tulen hyödyntämään kurssin asioita tulevaisuudessa. Olen jo nyt yksityisyrittäjä ja tottakai tiedän markkinnoinnin merkityksen erittäin hyvin. Oma ajatusmallini on kuitenkin sellainen, että jos muusikkoyrittäjänä tarvitset markkinointia, palkkaa joku markkinoinnin ammattilainen tekemään se työ ja keskity itse siihen missä olet hyvä. Lopputulos on sillä tavalla todennäköisesti sekä laadullisesti että taloudellisesti onnistuneempi.

Pedagogiikka ja sisältö – FutureLearn

Future Learn-alustalla toimivassa Introduction to Journalism-kurssissa opetusmateriaalina on videoluennot, -haastattelut ja artikkelit. Artikkelit ovat luettavissa suoraan tehtävänannossa tai niihin on linkit. Kurssilla käsitellään laajasti journalismin peruskäsitteitä ja erilaisia tyylejä kirjoittaa artikkelia. Opetusmateriaali on mielestäni laadukasta ja luennoitsijat ja asiantuntijat ammattitaitoisia. Luennot ja haastattelut ovat saatavilla myös tekstitettyinä englanniksi, joten niitä on helppoa seurata ja tehtävänantojen kysymyksiin on helpompi löytää vastaukset videomateriaalista. Opetus on mielestäni suunnattu jonkin verran jo journalismia tekeville henkilöille ja sellaisia tuntuu paljon olevan osallistujissa. Koska kyseessä kuitenkin on ns. alkeiskurssi, niin asioita voisi käydä selkeämmin läpi.

Kurssi on jaettu kuuden viikon kokonaisuuksiin. Jokaisella viikolla on oma teemansa (esim. uutisteksti, mielipidekirjoitus). Eteneminen on loogista ja jo opittuja asioita hyödynnetään. Jokaisen viikon lopussa opiskelija vastaa kyselyyn liittyen viikon teemaan. Kysely ei vaikuta lopulliseen kurssin läpäisyyn. Kysymysten oikeat vastaukset on saatavilla heti. Loppukoe on samalla tavalla toteutettu.  Joillakin viikoilla palautetaan artikkeli tai muu kirjallinen tuotos, jonka toinen kurssilainen tai useampi arvioi annettujen kysymysten pohjalta. Myös lehtorit saattavat antaa palautetta. Parin viikon lopussa on mahdollisuus osallistua reaaliaikaiseen Google Hangout sessioon, jossa lehtorit vastaavat kurssilaisten kysymyksiin. Sessio on nähtävillä jälkikäteen YouTube-kanavalla.

Vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja lehtoreiden kanssa tapahtuu keskustelupalstan avulla koko kurssin ajan. Lisäksi voi laittaa yksityisviestejä.  Palautteet tehtävistä tulevat vain asianosaisten tietoon.

Muiden opiskelijoiden palaute ja kommentit ovat mielenkiintoisia rakentavia ja antavat vinkkejä oman kirjoittamisen kehittämiseen. Jotkut tosin takertuvat kielioppiin ja sen korjaamiseen, mutta ymmärtävät kuitenkin tekstin sisällön.

Mielestäni tämä esimerkkinä käyttämäni kurssi on ollut tekemistäni MOOCeista kiinnostavin ja parhaiten toteutettu. Erilaisia opetus- ja oppimistapoja on käytetty monipuolisesti ja tekniikkaa on osattu hyödyntää.

 

https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-journalism

MOOCien pedagogiikka ja sisältö – Alison

Käytetyt opetusmateriaalit

Suorittamissani MOOCeissa oli kahdenlaista opetusmateriaalia. Introduction to Marketing– ja Fundamentals of Project Management-kursseissa oli opetusmateriaalina käytetty dioja, joihin perehdyttiin itsenäisesti ja omassa tahdissa. Fundamentals of Marketing Your Business Online-kurssi puolestaan oli toteutettu lyhyinä videoina, jotka olivat kukin muutaman minuutin pituisia. Alisonin käyttämässä alustassa oli pääsivulla kurssin sisältö esitetty eräänlaisessa sisällysluettelossa tai rungossa. MOOCissa eteneminen näkyi vihreinä palloina kurssin rungossa. Kurssin pystyi jättämään kesken ja palaamaan myöhemmin takaisin, koska eteneminen tallentui automaattisesti alustaan. Kuva rungosta näkyy alla. Kunkin kurssin lopussa oli testi, jossa testattiin mitä kurssilla oli opittu. Testin sai suorittaa ties kuinka monta kertaan uudestaa ja oikeat vastaukset sai aina testin suorittamisen jälkeen. Niinpä oli helppoa tehdä testi uudelleen mikäli oli reputtanut testin, koska vastaukset olivat annettu kertaalleen. Itse en pitänyt kyseisiä testejä kovinkaan luotettavina osaamisen mittareina. Oppimisen kannalta olisi ollut hyödyllisempää, jos oppijan olisi itse pitänyt etsiä kurssimateriaalista oikeat vastaukset kysymyksiin.

Ainoat tehtävät, joita näissä suorittamissani MOOCeissa oli, olivat testeissä. Tehtävät olivat monivalintatehtäviä tai yhdistä oikea vaihtoehto-tyyppisiä tehtäviä. Suorittamissani MOOCeissa ei oltu tekemisissä toisten oppijoiden kanssa vaan ne suoritettiin omassa tahdissa, omissa oloissaan. Koin tämän kurjaksi, sillä olisin kaivannunt  ajatustenvaihtoa toisten oppijoiden kanssa. Toisaalta MOOCit olivat niin lyhyitä, että niissä olisi ollut vaikea järjestää käytännössä vuoropuhelua toisten oppijoiden kanssa. Tästä näkökulmasta ajateltuna suorittamani MOOCit muistuttivat hyvin pitkälti hyvin perinteistä opetustyyliä, jossa opettaja seisoo luokan edessä ja opettaa. Tässä tapauksessa opettaja vaan oli muuttunut kasvottomaksi koneeksi, joka eteni esityksissään eteenpäin. MOOCeissa tietysti on erona perinteiseen opetustyyliin se, että MOOCeja voi suorittaa vaikka keskellä yötä, joka puolestaan tuo opiskeluun joustavuutta, jota puolestaan perinteisessä opetuksessa ei juurikaan ole.

Itse en pitänyt dioja ainakaan noissa muodoissa kovinkaan miellyttävänä tapana opiskella. Dioja oli vaikea seurata niiden haasteellisen ulkoasun vuoksi. Sen sijaan pidin itse kovasti muutaman minuutin videopätkistä, joilla oli sekä kuvaa, että ääntä. Näitä oli huomattavasti miellyttävämpi seurata. Huomasin myös, että MOOCista, jossa oli video jäi asiat paremmin mieleen kuin niistä, joissa oli vaan pelkät diat.

Kurssien sisällöt

Kaksi kursseista käsitteli markkinointia ja yksi suorittamistani kursseista käsitteli projektijohtamista, erityisesti IT-alan yrityksen näkökulmasta. Introduction to Marketing käsitteli markkinoimmim perusteita varsin pintapuolisesti. Mikäli markkinointi ei ole aiemmin tuttu, on varmasti syytä ottaa jonkin toinenkin kurssi. Toinen markkinoinnin kursseista käsitteli puolestaan verkossa tapahtuvaa markkinointia. Kurssi käsitteli lähes täysin Google-hakukoneen kautta tapahtuvaa mainontaa. Sen sijaan sosiaalisen median kautta tapahtuvaa markkinointia käsiteltiin vain parilla lauseella. Olin kurssin sisältöön vähän pettynyt, sillä oletin saavani vinkkejä sosiaalisen median kautta tapahtuvaan markkinointiin, joka olisi omasta mielestäni ollut mielenkiintoisempi. Perehtyminen paremmin kurssiselosteeseen olisi varmaan auttanut emmakoimaan asiaa.

Fundamentals of Project Management käsitteli projektijohtamista IT-alan yrityksen näkökulmasta, mutta siitä nousi monia asioita, joita pystyin johtamaan suoraan tulevaan työhöni. Vaikka olen johtanut joitakin projekteja, auttoi kurssi selkeyttämään muutamia itsestään selvinä pitämiäni asioita.  Tulevaisuudessa varmasti Googlen kautta tapahtuvaa markkinointia lienee vaikea ohittaa, mikäli työskentelee vähänkään sellaisella alalla, jossa joutuu markkinoimaan jotakin. Yhteisöpedagogin työssä voisin kuvitella, että esim. jotain suurempaa tapahtumaa voisi markkinoida Googlen kautta.

 

Pedagoginen näkökulma ja sisältö – Alison

Suorittamani MOOCin opetus keskittyi yllättäen oikeastaan pelkästään Googlen tarjoamiin verkkomarkkinointituotteisiin. Fundamentals of Marketing Your Business Online -nimellä kulkevan kurssin kuvauksesta sain käsityksen enemmän yleiseen tasoon keskittyvästä verkkomarkkinoinnin peruskurssista.

Kurssin aluksi käytiin muutaman videopätkän verran läpi verkkomarkkinoinnilla vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tämän jälkeen sisältö painottui kurssin loppuajaksi Googlen työkaluihin, lähinnä Google AdWordsiin. Olisin toivonut sisällön pitäytyvän yleisellä tasolla vähän pidempään, AdWordsin pariin siirryttiin liian nopeasti ottaen huomioon, että kurssille tulevat opiskelijat ovat lähtötasoltaan alkumetreillä markkinointiasioissa.

Kurssin ainoa konkreettinen tehtävä oli kurssin loppukoe. Se toteutettiin kolmenkymmenen kysymyksen monivalintatehtävänä, jonka läpäistäkseen oli tehtävistä saatava 80% oikein.

Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus jäi valitsemallani kurssilla suurelta osin toteutumatta. Ongelma lienee sama kaikilla vapaan aikataulun kursseilla, ymmärrettävistä syistä. Vuorovaikutus rajoittui lähinnä muiden opiskelijoiden kommenttien lukemiseen ja omien kommenttien kirjoittamiseen.

Yleiskuvana kurssin opetusmateriaali on hyvin tuotettua. Opetusvälineenä käytettävät videot ovat tiivitä ja hyvin jäsenneltyjä. Kielimuuri ei myöskään muodosto ongelmaksi, englanninkieliset videot ovat erittäin helppoja seurata.

Kiritiikkiä kurssista tulee lähinnä opetuksen sisällöstä ja Alison -palveluntarjoajan ansaintalogiikkaan liittyvistä valinnoista. Kuten aiemmassa blogissani totesin, Alisonin sivusto on käytettävissä ilmaiseksi, mikäli hyväksyy mainosbannereiden näkymisen sivulla ja opetusvideoiden alussa. Google AdWordsin ominaisuuksia hehkuttavia opetusvideoita seuratessa näytöllä näkyy väistämättä ainakin kolme Googlen generoimaa mainoskenttää. Videota ei saa ainakaan ilmaisversiossa laajennettua koko näytölle, joten mainosbannereiden näkemiseltä ei voi välttyä. Välillä tuntuu, että koko sivuston näkymä on yksi suuri Googlen mainokyltti.

Toinen kritiikin kohde liittyy kurssin sisältökuvaukseen osallistumispäätöstä tehdessä. Kurssi oli lopulta jonkin verran kevyempi sekä oppisisällöltään että työmäärältään kuin olin aloittaessani kuvitellut. Kurssin suorittamisen vaatimasta ajasta olisi hienoa olla tarjolla edes jonkinlainen arvio.

Fundamentals of Marketing Your Business Online oil lopulta hyödyllinen ja tehokas kurssi Googlen AdWordsin käyttöön. Kurssin sisällön pohjalta osaan nyt avata AdWords-tilin, luoda kampanjoita ja mainoksia, ja jopa miettiä mainosteni sisältöä kohderyhmän kautta.

Moocin eli verkkokurssin aloitus – Coursera

Tunnelmat olivat varsin sekavat. Olin suhteellisen toiveikas kurssin suhteen, mutta samalla hirvitti, koska en ollut aikaisemmin edes kuulluut Mooceista ja huoletti etukäteen ajankäyttö ja olisiko Moocin käyttö helppo omaksua.

Kurssin valitseminen oli vaikeaa, en oikein osannut päättää mikä olisi ”sopivin” kurssi mutta päädyin Courseran kautta sellaiseen kurssiin kuin Training and Learning Programs for Volunteer Community Health Workers.Tuntui omaksuttavimmalta ja toistaiseksi ihan hyvin luonnistunut.
Kurssiin rekisteröityminen onnistui sähköpostitse jonka kautta informointikin kulki.

Kurssin tavoitteeena on lisätä tietotaitoa vapaaehtoistyöntekijöiden keskuudessa ja lisätä erilaisia toimintatapoja ja tietoa. Luodaan hypoteettinen tilanne, missä vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan, esimerkiksi leiri tai sairaus ja siitä sitten edetään eteenpäin.

Olen esimerkiksi saanut hyviä työkaluja siihen, miten ehkäistä Malarian leviämistä. Jokainen osallistuja tekee kurssin aikana ns. koulutussuunnitelman, mihin määritellään koulutuksen tarkoitus, työkalut, tavoitteet, resurssit sekä kuinka tavoitteisiin päästään. Oma hypoteettinen tilanteeni on että vapaaehtoistyöntekijät ja yhteisöpedagogit yhdessä järjestävät leirin mielenterveysongelmaisille nuorille.
Kurssi on hyvä, mutta kiireestä johtuen en ehkä saa siitä niin paljon irti kuin mitä voisin saada vähemmällä kiireellä.

Haasteena oli tosiaan kun Mooc piti suorittaa vieraalla kiellä, mutta englanti ei ollut ainakaan minun mielestäni ongelma , vaan eräällä toisella kurssin opiskelijalla, joka ilmeisesti pahoitti mielensä , kun en ollut natiivi kiroittaja ja näin ollen kirjoitusasuni ja kielioppini saattoi olla puutteellinen.
Tilanne oli tosiaan se , että saimme tehtäväksemme kirjoittaa harjoittelusuunnitelman hypoteettiselle tilanteelle ja mielestäni se oli ihan hyvä,ei paras, muttei kuitenkaan huonoin.Tästä kuitenkin eri mieltä ollut kanssatoveri kirjoitti arviointitilanteessa hyvin pitkän ja kriittisen liudan asioita, joita en ainakaan täysin allekirjoita. Ja se ei ollut myöskään kurssin kannalta kamalan piristävää.

On todellakin hyvä, kun sanotaan mitkä asiat mättäävät, mutta on myös miljoona tapaa sanoa asioita, se millä tavalla tämä valloittava persoona toi asiat ilmi, ei todellakaan ollut paras mahdollinen. Ei edes toiseksi paras. Moni muu toi hyvät että huonot osat ilmi diplomaattisesti ja antoivat korjausehdotuksia. Vain tämä yksi tuntui kärsivän lukiessaan. Tiedä häntä mikä lie vaivannut. Ehkä huono päivä.

Coursera – Tekniikka ja talous

Courseran palvelun käytettävyys , sitten kun sen oppii, on ihan hyvä. Voisin sanoa, että jopa pidän siitä. Olen hyvin hidas oppimaan mitä tulee uusiin sivustoihin (tai vanhoihin) ja minulle on välillä hankalaa löytää sivustoista etsimäni tieto. Mutta palatakseni aiheeseen: koin sivuston toimivaksi. Toki se vaati usemman kokeilukerran mutta se olkoon sivuseikka.

Kurssiin jota suoritan sisältyy hyvin paljon web-luentoja ja muutama verkkotentti. Toimivuus on hyvä, en osaa sanoa voisiko se olla parempi, kun minulla ei ole vertailukohtaa siihen mitä sen pitäisi olla.
Ainoa maksulinen ominasuus johon olen törmännyt on se, että lähetettäsiin ihan konkreettinen todistus suorittamastasi kurssista, jos maksat n. 35 euroa ? En muista tarkkaa summaa mutta tuo lienee nyt ainoa mikä tuli mieleen.

Mitä uuteen teknologiaan ja sen hyödyntämiseen tulee niin hyviä puolia lienevät ehdottomasti se, että kyllähän se säästi aikaa, ja paljon. Oli helpottavaa ettei tarvinnut miettiä miten tai millä tulee kouluun ja sai suoritettua koulua kotoa käsin.

Huonoja puolia on se, että kun yksin teet kursseja vuorovaikutus jää vähiin ja esimerkiksi normaalissa keskustelutilaisuudessa saattaisi tulla paremmin ilmi jokin epäkohta tai kiinnostava asia toisin kuin kurssin yhteydessä, kun sitä tekee yksin.

En osaa sanoa mitä Mooc vaati, mutta kyllä jonkin asteiset atk-taidot pitää olla, jos sitä haetaan. En ole selvittänyt mitä kaikkea alustani tukee, koska en ole tarvinnut tietoa (teen tietokoneesta käsin) mutta luulisin, että ainakin jotain alustoja se voisi tukea..?

Pedagogiikka ja sisältö – Coursera

Materiaalit on laajat ja kattavat, ihan yllätyin siitä. Kurssien sisällöt ovat pääosin hyödyllisiä, esim kuinka suojatua tai tuoda tietoa vaikka Malariasta ja kuinka kehittää vapaahryoistyöntekijöiden tietottaitoa tms.
Olen toistaiseksi tyytyväinen kurssiin. Ainahan on parantimsen varaa, mutta kun tämä on minulle niin uutta niin en ehkä vielä osaakaan vaatia mitään erityistä tähän lisäksi.

Kurssi etenee toistaiseksi hyvin. Valitettavan usein se menee viikonloppuun kun pääsen siihen vasta paneutumaan, mutta olen ollut aikataulussa ja sehän on tärkeintä. Kehittävää ja kivaa, hieman stressaavaa tosin kun jälkikäteen jää miettimään onko ollut tarpeeksi ”englannin kielinen” ettei pahoita kenenkään natiivin ja Nietzscheläisen täydellisen yli-ihmisen mieltä sielua ja silmää. Mutta pääosin ihan toimiva paketti.

Kurssi etenee viikon pätkinä joissa jokaisessa viikossa on oma tehtävä.esim hypoteettinen tilanne vapaaehtoistyöntekijöille.

Kurssin tehtäviä arvioitiin muiden opiskelijoiden avulla anonyymisti vertaisarvioinnin ja pisteytyksen avulla. Kurssin kesto on kuutisen viikkoa ja jokaiselle viikolle on oma tehtävänsä.

Muiden opiskelijoiden kanssa ei juurikaan olla tekemisissä muuten kuin arviointitilanteessa jolloin pääsee lukemaan toisen opiskelijan tuotoksia ja hän sinun. Ja tässä tilanteessa se on itseasiassa ihan mukavaakin.

Perinteisen opetuksen plussia lienevät se, etten usko kenenkään sanovan epäkohteliaasti asioita, vaan miettisi sanomiaan luokassa toisinkuin persoona, jonka olen jo useamman kerran nostanut esille. Että semmoista. Kiitos.

FutureLearn ja Web Science -kurssin pedagoginen katsaus

Tämä Future Learn -MOOC-alustan pedagoginen arvio perustuu syksyllä 2014 suorittamaani Web Science: How the Web is Changing the World -kurssiin.


Web Science -kurssin opetusmateriaalit

Kurssilla hyödynnettiin monipuolisesti eri sisältömuotoja:

Tekstit

Suuri osa opetusmateriaalina toimineesta tekstistä oli alustalla suoraan selaimen kautta luettavassa HTML-muodossa. Pidin siitä, että tekstisivut oli asemoitu yhdelle palstalle, jossa teksti juoksi reilun kokoisella fontilla ja ilmavalla rivivälillä esitettynä. Verkkotekstin periaatteita noudattaen teksteissä käytettiin väliotsikoita ja korostuksia, kuten lihavointia. Linkit erottuivat selkeästi.

Future Learn -palvelun oppimateriaalitekstin muotoilua.
Future Learn -palvelun oppimateriaalitekstin muotoilua.

Joihinkin osioihin kuului pdf-muotoista lisämateriaalia, ja myös videomateriaali oli saatavilla transkriptioituna pdf-muotoon.

Videot

Videot olivat tärkeässä roolissa. Ne oli toteutettu yksinkertaisesti mutta myös laadukkaasti ja ammattitaitoisesti. Tavallisin videomuoto oli opettaja ja jatko-opiskelija istumassa ja puhumassa kameralle. Suuressa osassa videoita käytettiin kahta kameraa, joilloin ristikuvia hyödyntäen videoon saatiin hieman visuaalista vaihtelua. Tärkeinpänä huomiona kuitenkin kenties se, että kaikki videoilla esiintyvät henkilöt olivat varsin luontevia ja avoimen innostuneita esittämästään asiasta. Tämän asioista materiaalia oli miellyttävä katsoa. Tekninen toteus oli myös kaikin puolin toimiva, mikä edelleen edesauttoi materiaalin miellyttävää käyttöä.

Kuvat

Varsinaisen opetusmateriaalin joukossa ei juurikaan käytetty kuvia. Selkeyttävä kuva kuitenkin oli mukana, esimerkiksi verkostoanalyysiin liittyvät visualisoinnit, joissa kuvattiin verkoston jäsenten välisiä yhteyksiä. Kuvat siis liittyivät opeteltavaan aiheeseen, kuvitusta ei käytetty esimerkiksi kevennyksen vuoksi visuaalisina elementteinä.

Kurssin sisältö

Kurssilla käsiteltiin Southamptonin yliopiston Web Science -tutkimusalueeseen kuuluvia teemoja, kuten esimerkiksi semanttinen web, The Internet of Things, webin merkitys ja vaikutukset yhteiskuntaan, webin historia ja kehitys, verkostot ja verkostojen analysointi, turvallisuus ja rikollisuus verkossa, webin vaikutus demokratiaan, avoin data, web ja talous, Big Data sekä web työhaun tukena.

Kurssin tehtävät

Kurssilla oli jokaisen viikkokokonaisuuden jälkeen monivalintatesti, jonka avulla saattoi testata omaa oppimistaan. Lisäksi viimeisen viikon jälkeen seurasi loppukoe, josta saatu pistemäärä tallentui järjestelmään. Osallistujia myös kannustettiin osallistumaan keskustelualueilla käytyyn ajatustenvaihtoon.

Kurssilla oli myös yksi vertaisarviointiin perustuva tehtävä. Tämä toimi siten, että ensin osallistuja kirjoitti oman vastauksensa esitettyyn kysymykseen: What one thing would you try to improve about the Web, and how would you go about doing it? Tämän jälkeen Future Learn alusta arpoi sattumanvaraisesti kaksi osallistujakollegan vastausta, joita tuli kommentoida annettujen kriteerien puitteissa. Vastaavasti omaan tuotokseen tuli palautetta muilta osallistujilta.

Oppimiskokemuksia

Minulle positiivisena oppimisen tapana näyttäytyi videon ja tekstin yhdistelmä. Huolellisesti tehty, kiinnostavan ja innostuneen opettajan puhe avasi ensin asioita yleisellä tasolla, minkä jälkeen tekstillä asiaa käsiteltiin syvällisemmin. Tämän jälkeen keskusteluosiosta löytyi runsaasti muiden osallistujien kokemuksia ja näkemyksiä aiheeseen liittyen.

Osallistujien välistä vuorovaikutusta näkyi jonkin verran keskusteluissa. Lisäksi Future Learn alustalla on mahdollista luoda yhteyksiä käyttäjien välille seuraamistoiminnon avulla, jolloin jatkossa voi seurata omien kontaktien toimintaa FL-alustalla.

Lähiopetukseen verrattuna oppiminen vaatii itseohjautuvuutta ja motivoitumista, omien aikataulujen suunnittelua ja päättäväisyyttä. Toisaalta tällainen ohjeellisesti aikataulutettu ja huolellisesti rakennettu kurssi tarjoaa myös joustavuutta, jos omia aikataluja tarvitsee muuttaa kesken kurssin. Laaja, kansainvälinen osallistujajoukko tuo aiheisiin monipuolisia näkökulmia esimerkiksi eri maiden lainsäädäntöön ja totuttuihin käytäntöihin liittyen.

Kurssin sisältö käsitteli runsaasti verkkoviestintää sekä verkon ja yhteiskunnan suhdetta. Sisällöt olivat minulle ammatillisesti kiinnostavia, koska työskentelen verkkoviestinnän parissa. Kurssin sisältö painottui teoriaan ja erilaisten käsitteiden avaamiseen ja analysointiin. Tämä oli itselleni sopiva painotus, koska työssäni toimin hyvin käytännönläheisesti verkkovälineitä hyödyntäen. Uskon, että voin soveltaa kurssilla oppimiani asioita sekä tästä MOOC-toteutuksesta havaitsemiani hyviä toimintatapoja.

FutureLarnin Digital Marketing -kurssin pedagogiikka ja sisältö

FutureLearnin Digital Marketing -kurssi oli sisällöltään mielenkiintoinen, innostava ja työelämälähtöinen. Kurssin kesto oli yhteensä kuusi viikkoa ja se jakaantui erilaisiin teemoihin. Yhden viikon työajaksi oli määritelty 3 tuntia. Yhden viikon sisällä oli aina useita toisiinsa liittyviä teemoja. Teemoja käsiteltiin videoiden, asiantuntija-artikkeleiden ja yhteisen keskustelun kautta. Artikkeleiden kirjoittajat olivat SouthHamptonin yliopiston luennoitsijoita, muita alan asiantuntijoita sekä yritysmaailman edustajia. Pedagogisesti oli tärkeää, että teemat olivat riittävän lyhyitä ja tietoa ei tullut liikaa yhdellä kertaa. Käytetyn alustan visuaalinen selkeys, helppokäyttöisyys ja toimivuus olivat tärkeä osa opiskelun sujuvuutta.

Sisällöllisesti artikkelit ja puheenvuorot olivat usein hieman provosoivia ja hyviä keskustelun herättäjiä. Työelämälähtöiseksi kurssin tekivät erilaistet tapausesimerkit, joissa yritysten edustajat kertoivat millä tavoin sosiaalista mediaa käytetään heidän yrityksensä markkinoinnissa. Yhtenä tapauksena oli yritys, jolle kurssin osallistujat saivat antaa ehdotuksia heidän some-markkinointinsa kehittämiseksi.

Kurssille osallistujia oli yli tuhat ja keskustelu oli varsin aktiivista; teemakohtaisesti kommentteja oli 300-600. Koska itse aloitin kurssin myöhässä en osallistunut keskusteluun reaaliaikaisesti, mutta luin kommentteja jälkikäteen. Kurssin suuri osallistujamäärä ja monikansallinen osallistujajoukko antoi kurssille paljon lisäarvoa.

Koska aloitin kurssin myöhässä, en päässyt suorittamaan tehtäviä. Tämä oli tietysti tylsää, koska omaa kertynyttä osaamista ja tietämystä olisi ollut hauska päästä testailemaan. Sain kurssista kuitenkin sen mitä lähdin hakemaankin eli lisää tietoa digitaalisen markkinoinnin tämänhetkisistä trendeistä ja hyvää sisältöä tekeillä olevaan opinnäytetyöhöni.

Verkkokurssit ovat mukava tapa oppia ja suorittaa opintoja omaan tahtiin. Future Learningin -kurssilla onnistuttiin hyvin motivoimaan opiskelijat ja herättämään keskustelua. Verkkokurssien parasta antia on mielestäni mahdollisuus oppia kansainvälisessä ympäristössä.

 

Pedagogiikka – Oppimaa.fi

Laurea amk MOOCissa suurin osa sisällöstä oli palveluun tuotettujen videoiden kautta tulevaa tietoa. Videot oli tätä varten kuvattu, sisältö suunniteltu. Eninosa niistä oli ns asiantuntijaluentoja, joissa tutkija tai työelämänedustaja kertoi, miten asia oli heillä hoidettu. Vaikutti, että näissä ei ollut mitään turhaa. Ne olivat napakoita tietolähteitä, helppoja kuunnella. Osa oli toki kestoltaan melko pitkiä, mutta mikäpä siinä. Opiskelijahan voi katsoa videon useasti. Tai pitää taukoa ja jatkaa kun sopii.

Lisäksi oli paljon linkityksiä yhteisöjen verkkosivuille, joissa sitten saattoi olla vaikka kuinka ja paljon materiaalia. Pdf tiedostolinkkejä, myös muutamia verkkopelien sivustoja. Eli jonkin tehtäväalueen saattoi myös tehdä peliarvosteluna.

Olen tyytyväinen kurssimateriaaliin. En pysty esittämään mitään kehitysarviota. Oppimisen mittaaminen on ehkä ainoa osa-alue, sikäli kuin sitä joku haluaa mitata. Miten saadaan tieto siitä mitä verkkokurssin suorittaja on saanut aikaiseksi? Tässä verkkokurssissa se muotoiltiin kehittämistehtävään, suunnitelmaan, mediakasvatus varhaisnuorisotyössä.

Kurssin tehtäviä seurasi aina palaute opettajalta. Hän vastasi itse, ei mikään automaatti. Osassa oli toteamus, kiitos – osassa oli monisanaisempi arvio tai ohjeistus teeman jatkotyöstöön. Arviointi tuli aina nopeasti tehtävän palautuksen jälkeen, usein jo seuraava päivänä.

Muiden opiskelijoiden kohtaaminen oli verkkosivualustassa olevan keskustelupalstan varassa. Alussa jokainen kirjoitti esittelyn itsestä, oli myös mahdollisuus lisätä valokuva itsestä. Jatkossa jokaisen osion, tehtävän, jälkeen oli keskustelualue, mihin saattoi jakaa tuntemuksia teemasta. Vastauksia pystyi sitten peukuttamaan tai kommentoimaan. Mielestäni tämä oli melko vähäistä, johtuen ehkä siitä, että suorittajia ei ollut kovin montaa.

Tämä opetusmateriaali sinänsä sopii loistavasti median käsittelyyn, koska on itsessään jo yksi media. Ja kun ajattelee kurssien jatkoa, seuraavia suorittajia, verkkokurssinmateriaalin päivitys on kohtuu helppoa. Tämänkaltaista tietopakettia vosiin hyvin kuvitella, että voisin suositella omalle työnantajalle koottavaksi verkkoon. Loistavaa nykyaikaista keinoa koota asiaa ja tarjota verkkoa oppimisalustana. Ennen kaikkea se olennainen on koottu yhteenpaikkaan. Kaikki tämä tietohan on olemassa, mutta mistä ja miten sen löydät?